Referat, generalforsamling 2015

Generalforsamling Karlslunde IF Gymnastik
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30

       Dagsorden:            

  1. Valg af dirigent
  2. Valg stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag: Forslag til nye vedtægtet
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
  7. Jubilæumsfonden
  8. Eventuelt

                                                                                             

Ad. 1 Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen fra DIF, som blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad. 2 Grethe Rasmussen og Gitte Qvortrup blev valgt som stemmetællere.

Ad. 3 Formandens beretning blev taget til efterretning.
         Annemarie Christensen havde en kommentar om, at det var godt, at der igen var kommet et trykt program.

Ad. 4 Regnskabet blev godkendt.

Ad. 5 Der var en del diskussioner omkring vedtægterne, som blev godkendt med et par ændringer.

Ad. 6 Da 3 af de tidligere bestyrelsesmedlemmer ikke ønskede at genopstille, skulle der vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer ifølge de nye vedtægter,
         der lige var blevet godkendt.

         Som kasserer blev Marianne Tena Larsen valgt og der skulle så vælges mindst et bestyrelsesmedlem mere.
         Det holdt hårdt men til sidst meldte Mimi Eggert-Hansen og Anny Dahl Møller sig, så bestyrelsen nu består af 5 medlemmer.

         Som revisor blev Mogens Nielsen genvalgt og som ny revisor blev Jytte Storm valgt.

Ad. 7 Jubilæumsfonden udgår                

Ad. 8 Der var et ønske om, at formandens beretning var blevet sendt ud før generalforsamlingen.
         Til næste generalforsamling skal vi huske, at der skal være borde sat op og ikke kun stole.

         Formanden takkede for hjælp og støtte fra:
         Sekretariatet, halpersonalet, Kiffen og Hovedbestyrelsen, Mai Høiland, Lars Hartig og Gitte Jepsen for deres store støtte.

         En speciel tak går til Gitte Lundahl for det store arbejde med at få regnskabet til at gå op og få styr på flere muligheder i vores administrationssystem.

         Men en særlig stor tak for den store hjælp ved sæsonstart går til Anette, Malou, Amalie og CecilieP, som gjorde en fantastisk indsats for at få sæsonen i gang.

         Og selvfølgelig skal vi ikke glemme resten af instruktørgruppen inklusive hjælpetrænere og andre omkring Karlslunde Gymnastik, der er med til at få hjulene til at køre. Tak