Referat, generalforsamling 2016

Dagsorden og referat ved generalforsamling 2. november 2016 i Karlslunde Gymnastik

 

Dagsorden:                     

  1. Valg af dirigent
  2. Valg stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
  7. Eventuelt 
 


Ad. 1    Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen fra DIF, som blev enstemmigt valgt.
            Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Ad. 2    Der var ikke brug for stemmetællere. 

Ad. 3    Formandens beretning blev taget til efterretning.                     

Ad. 4    Regnskabet blev godkendt. 

Ad. 5    Der var ingen indkomne forslag. 

Ad. 6    Merle blev genvalgt som formand
            Gitte blev genvalgt som sekretær

            Jytte Storm blev genvalgt. Mogens Nielsen ønskede ikke genvalg.
            Ny revisor blev Karin Hemmingsen. 

Ad. 7    Der blev talt om at få flere ind i bestyrelsen, da vi kan være max 7 medlemmer
            samt hjælp til de store opgaver/mærkesager.