Referat, generalforsamling 2019

Karlslunde IF Gymnastik, søndag den 27. oktober

Dagsorden

1. Valg af dirigent
    Peter Roslev blev valgt med applaus, og han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Valg af stemmetællere
    Inger og Sara blev valgt til stemmetællere

3. Formandens beretning
    Formanden fremlagde beretningen som blev godkendt med applaus

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
    Kassereren fremlagde regnskabet.

     Spørgsmål fra forsamlingen til, at når det var så fint et resultat mht. redskaber, om det så var muligt at få indkøbt 
     nye springmåtter til Karlslunde Skole. Bestyrelsens svar er, at man arbejder på at få indkøbt nye redskaber, blandt
     andet de manglende springmåtter på Karlslunde Skole.

     Herefter blev regnskabet godkendt

5Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

     Kasserer Marianne Tena Larsen ønskede ikke genvalg. Mimi blev konstitueret som kasserer indtil vi finder en
     kasserer.

     Bestyrelsesmedlem Anny Dahl Møller blev genvalgt

     Sara Louise Jensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

     Der er to ledige poster i bestyrelsen, som er på valg i 2020.

     Marianne Kagan blev genvalgt som revisor
     1 revisor post er vakant

6Indkomne forslag
    Ingen

7. Eventuelt
    Der mangler tydelig skiltning af at man ikke må anvende udendørs fodtøj i gymnastikhallerne.

    Peter Roslev lovede at man vil gøre alt hvad man kan, for at skilte med at fodtøj er forbudt på gulvene.


Peter takkede for god ro og orden

Ifølge traditionen fik dirigenten en erkendtlighed for sin indsats. Marianne fik en lille gave i anledning af at hun gik på ”orlov”.

Herefter sluttede den officielle del af generalforsamlingen og man gik i gang med kaffen.

Referent: Anni


Referat, Ekstraordinær generalforsamling 2019
i Karlslunde IF Gymnastik, onsdag den 20. november kl. 1715

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
  Peter Roslev blev valgt

 2. Valg af stemmetællere
  Alice og Sara blev valgt

 3. Valg af kasserer
  Merle præsenterede Joan Bjarnø, der har stillet sig til rådighed som kasserer for gymnastikforeningen, men hun kunne desværre ikke selv være til stede på mødet.

  Joan blev valgt ind af en enstemmig forsamling.

 4. Eventuelt 


Peter og Merle takkede herefter for god ro og orden 

Referent: Anni