Referat, generalforsamling 2020

Referat, generalforsamling 2020

Søndag den 25. oktober 2020

Kl. 1330 i Karlslunde Idrætscenter, Hal 1

 

 

 Dagsorden:

 1)      Valg af dirigent

Bestyrelsen havde valgt at invitere en ekstern person, Søren Gøtzsche tidligere DIF, til at varetage dirigentposten. Søren blev valgt med applaus.

Søren takkede for invitationen og præsenterede kort sig selv.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel, i overensstemmelse med Paragraf 7.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og nævnte at angående stemmeret og valgbarhed, så skal man være medlem og have stemmeret for at være opstillingsberettiget kandidat.

Vedrørende stemmeret, så er instruktører principielt ikke medlem og har ingen stemmeret, men de har lov at være til stede som tilhørere. Forældre tilstede, fordi medlemmer under 14 år ikke har stemmeret, stemmer på vegne af deres børn - De kan kun stemme, er ikke valgbare.

Herefter informerede dirigenten om at der var udleveret 118 stemmesedler.

Endelig gjorde dirigenten opmærksom på at lyd og film-optagelser/streaming ikke var tilladt under generalforsamlingen. 

2)      Valg af stemmetællere
Der var brug for 2 stemmetællere, Lone og Aksel blev valgt til stemmetællere. 

3)      Formandens beretning
Formanden fremlagde beretningen.
Et medlem udtrykte glæde over at projektet medudbygning af Hal 3 er kommet godt i hus.
Spørgsmål fra salen blev besvaret. 

Herefter kunne dirigenten konstatere ved håndsoprækning at generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

4)      Regnskabet fremlægges til godkendelse
Kassereren præsenterede kort sig selv og informerede om at regnskabet var blevet uddelt. Spørgsmål fra salen blev besvaret mundtligt, men et spørgsmål kunne ikke besvares fyldestgørende, det vedrører tilgodehavende under aktiver på kr. 28.000.

Svaret er, at det er tilskud fra Greve Kommune til Gymnastikskoler 2020, som er indbetalt efter at regnskabet var lukket.

Generalforsamlingen godkendte herefter det fremlagte regnskab enstemmigt ved håndsoprækning. 

5)      indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag. 

6)      Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og revisor for 1 år
På valg var Formand Merle Schultz, Sekretær Anni Bak og Bestyrelsesmedlem Mimi Eggert-Hansen.

Alle 3 var villige til genvalg.

3 medlemmer havde meldt deres kandidatur til bestyrelsesposterne som følger:

Camilla Kamp Mortensen, formand; Maria Frederiksen, sekretær; Anne Kronborg, bestyrelsesmedlem.

Camilla gav en præsentation af sig selv og sine visioner, herefter præsenterede Merle sig selv. 

Spørgsmål fra salen blev besvaret af begge kandidater, hvorefter man gik til afstemning ved benyttelse af stemmeseddel nr. 1. 

Resultat af den skriftlige afstemning blev 17 stemmer til Camilla, 98 til Merle. 1 stemme var ugyldig og 2 blanke. Dirigenten kunne hermed konstatere, at Merle var blevet genvalgt for en 2-årig periode, og Merle takkede for valget. 

Da Camilla ikke var blevet valgt til formandsposten, trak de to andre modkandidater sig fra valg. Herefter blev sekretær Anni Bak og bestyrelsesmedlem Mimi Eggert Hansen begge genvalgt med applaus. 

Sara tog ordet, fortalte lidt om bestyrelsesarbejdet – og opfordrede Camilla til at søge den ledige post i bestyrelsen. 

Da Camilla ikke ønskede dette på dagen og ingen fra generalforsamlingen meldte sig, konstaterede dirigenten at der ikke var kandidat opstillet til den ledige bestyrelsespost. Herefter konstaterede han at bestyrelsen det næste år består af 6 medlemmer. 

Derefter gik man over til valg af revisorer, Revisor Marianne Kagan var villig til genvalg - blev genvalgt med applaus. Generalforsamlingen godkendte herefter at der frem til næste generalforsamling kun er 1 revisor post og at der er 1 revisor post vakant. 

7)      Eventuelt
Spørgsmål fra salen om Camilla var velkommen i bestyrelsen hvis hun besluttede sig for at træde ind i bestyrelsen. Merle svarede på bestyrelsens vegne at alle der havde lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet var velkomne. 

Mimi fortalte om de nye springfaciliteter, og inviterede medlemmerne til at stille spørgsmål. 

Spørgsmål til Corona-situationen – Merle svarede, at der vil gå et par dage inden vi får info fra DGI og DIF. 

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde videre på hvordan vi kan opbygge holdene, sammensætning og størrelse. 

Anette ønskede bestyrelsen tillykke med valget og ønskede at der kommer lige så mange til generalforsamlingen næste år. 

Merle takkede for god ro og orden og overrakte dirigenten vin som tak for indsatsen.

Referent: Anni