Referat, generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling 30. oktober 2022


Dagsorden:

Valg af dirigent
Henrik Bessel blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

1. Valg af stemmetællere
Kamilla Uhre og Anne Pedersen blev valgt til stemmetællere.

2. Formandens beretning
Formanden fremlagde beretningen som blev godkendt.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse 
Kassereren fremlagde regnskabet som blev godkendt.

4. Indkomne forslag:

a) Flytning af Jubilæumsdepot til Gymnaestrada 2023

   Blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

b) Vedtægtsændring under §4. Økonomi & Regnskab

  1. Afdelingens regnskab løber fra 1. september til 31. august.
  2. Karlslunde IF Gymnastik tegnes i almindelighed af formanden og kassereren i fællesskab.
  3. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens midler. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af Karlslunde Ifs Gymnastikafdeling.
  4. Afdelingen kan ikke optage lån.
  5. Regnskabet revideres af minimum 1 revisor, revisorer skal vælges af generalforsamlingen.

Vedtægtsændring blev vedtaget af generalforsamlingen 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

Formand, Merle Schultz blev genvalgt med applaus
Kamilla Uhre blev enstemmigt valgt til posten som bestyrelsesmedlem/sekretær
Bestyrelsesmedlem, Mimi Eggert-Hansen blev genvalgt med applaus
Bestyrelsesmedlem, Karina Kristine Jensen blev valgt med applaus
Revisor, Marianne Kagan blev genvalgt med applaus

Følgende var ikke på valg:
Kasserer Joan Bjarnø
Bestyrelsesmedlem Anny Dahl Møller
Bestyrelsesmedlem Sara Louise Jensen     

6. Eventuelt
Dejligt at der var mere lys til opvisningen. Ros til bestyrelsen for det gode arbejde.

Vi skal samle penge til Gymnaestradaholdet, så ideer til hvordan vi kan gøre det modtages med glæde. 
Kontakt Sara, hvis man har et forslag.


Henrik takkede herefter for god ro og orden.

     

Dirigent: _______________________                      Referent: ______________________   
              Henrik Bessel                                                           Anni Bak