Referat, generalforsamling 2023

Referat – Generalforsamling 2023 – Karlslunde IF Gymnastik 
Onsdag den 25. oktober
1. Valg af dirigent

Henrik Bessel blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Valg af stemmetællere
Inger Johansen blev valgt til stemmetæller.

3. Formandens beretning
Formanden fremlagde beretningen som blev godkendt.

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse 
Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

På spørgsmål om hvorfor beløbet under posten Greveordningen er væsentligt lavere end sidste regnskabsår, var svaret at refusion fra kommunen for kurser er nedsat og at der mangler tilskud til sommerskolen i 22/23.

På spørgsmålet om hvor meget der er indbetalt til Åben Hal, var svaret at der er kommet 113.000 kr. ind.
Budget for 23/34 udleveret, men ikke gennemgået.

5. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag modtaget.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

På valg:
Kasserer Joan Bjarnø ønskede ikke genvalg.
Der har ikke været kandidater til posten, så generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde og eventuelt håndplukke en ny kasserer, uden at der skal afholdes ny generalforsamling.

Bestyrelsesmedlem Anny Dahl Møller blev genvalgt med applaus
Bestyrelsesmedlem Sara Louise Jensen blev genvalgt med applaus
Revisor Marianne Kagan blev genvalgt med applaus

Ikke på valg:
Formand Merle Schultz
Sekretær Kamilla Uhre
Bestyrelsesmedlem Mimi Eggert-Hansen
Bestyrelsesmedlem Karina Kristine Jensen

 7. Eventuelt
Ingen punkter.

 

Henrik takkede herefter for god ro og orden.

     

Dirigent: _______________________                      Referent: ______________________   
                 Henrik Bessel                                                                  Kamilla Uhre