Vedtægter

Vedtægter for Karlslunde IF Gymnastik                                                                              

§ 1. Navn og hjemsted

Karlslunde I.F. Gymnastikafdeling (Karlslunde IF Gymnastik) er en afdeling under Karlslunde Idrætsforening (KIF), som har hjemsted i Karlslunde, Greve kommune. Karlslunde IF Gymnastik er underlagt KIF's vedtægter og bestemmelser, men har egen bestyrelse og fører selvstændigt regnskab.

§ 2. Tilslutning til hoved- og specialforbund

Karlslunde IF Gymnastik er gennem sit tilhørsforhold til KIF tilsluttet DGI. Endvidere er Karlslunde Gymnastik igennem Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF).

§ 3. Formål

Afdelingens formål er ved gymnastik og sammenkomster at fremme det enkelte medlems og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 4. Økonomi & regnskab

 1. Afdelingens regnskab løber fra 1. september til 31. august.
 2. Karlslunde IF Gymnastik tegnes i almindelighed af formanden og kassereren i fællesskab.
 3. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens midler. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af Karlslunde Ifs Gymnastikafdeling.
 4. Afdelingen kan ikke optage lån.
 5. Regnskabet revideres af minimum 1 revisor, revisorer skal vælges af generalforsamlingen.
   

§ 5. Medlemmer

 1. Ethvert medlem er pligtigt til at rette sig efter trænerens eller bestyrelsesmedlemmernes anvisninger. I tilfælde af overtrædelse af dette, kan medlemmet ekskluderes i henhold til hovedforeningens vedtægter.
 2. Når et medlem er i kontingent restance kan afdelingsbestyrelsen udelukke medlemmet, idet der dog først skal tilsendes medlemmet meddelelse i et anbefalet brev.
   

§ 6. Bestyrelsen 

 1. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, og består af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, og maksimalt 7 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år er kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. På lige årstal er formand, sekretær og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Fordelingen af arbejdsopgaverne aftales internt i bestyrelsen og kan ændres efter behov. Bestyrelsen kan inddrage personer uden for bestyrelsen til at varetage særlige opgaver.
 2. Som medlemmer af bestyrelsen kan der ikke vælges personer fra samme husstand til henholdsvis formand- og kassererposten. For valg til formands- og kassererposten kræves ren straffeattest.
 3. Bestyrelsen afgør, såfremt enighed ikke kan opnås, alle spørgsmål ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
 4. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år og have været medlem i min. 6 måneder op til generalforsamlingen.
  Man kan være valgbar til bestyrelsen på vegne af sit barn, som skal have været aktivt medlem i min. 6 måneder op til generalforsamlingen.  
   

§ 7. Generalforsamling 

 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober. Indkaldelse sker pr. mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel og med opslag ved afdelingens træningslokaler.
 3. Stemmeberettiget ved generalforsamlingen er alle medlemmer, der er fyldt 14 år og har gyldigt medlemsskab. For medlemmer under 14 år har én forældre 1 stemme for hvert barn under 14 år. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde.
  Følgende har ikke stemmeret til generalforsamlingen: Tilmeldte på klippekort og Workshops.
 4. Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag skal være skriftlige.
 5. Alle afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer jf. § 9, træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt dirigenten eller 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
 6. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning om et forslag, der ikke vedrører personvalg, bortfalder dette. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed foretages lodtrækning.
 7. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, som skal underskrives af dirigenten og referenten.
 8. Hvis Karlslunde IF Gymnastik grundet myndighedernes anbefaling ikke kan afvikle generalforsamling i oktober, vil denne enten blive udsat eller foregå virtuelt efter de i situationen gældende regler/restriktioner.
 9. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
   

       1. Valg af dirigent.

       2. Valg af stemmetæller.

       3. Formandens beretning.

       4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.

       5. Indkomne forslag.

       6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og revisorer for 1 år.

       7. Eventuelt

 § 8. Ekstraordinær Generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om det, med angivelse af en motiveret dagsorden.
 2. I sidstnævnte tilfælde, jf. stk. 1, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest og ikke senere end en måned efter, at begæring herom er fremsat. Indkaldelsen skal ske med mindst syv dages varsel ved udsendelse af dagsorden pr. mail til gymnastikafdelingens medlemmer. 
 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den motiverede dagsorden, der har foranlediget indkaldelsen.
   

§ 9. Vedtægtsændringer

 1. Afdelingens vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 2. Afdelingen kan kun opløses på en dertil særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og heraf skal 3/4 af de
  afgivne stemmer være for en opløsning. Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, som vil være beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Der skal dog være 3/4 af de afgivne stemmer for opløsning.
   

§ 10. Foreningens opløsning

I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens aktiver og formue KIF.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. oktober 2021.